Na temelju Odluke Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine, koja je donesena na 41. sjednici održanoj 11. studenog 2019. godine upućujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za gradevinsko — obrtničke radove za uredenje suterenskog prostora u Zagrebu, Kurelčeva 3

Podaci o predmetu javnog poziva:

 • Uredenje edukacijskog prostora - za potrebe stručnog usavršavanja članova Komore
 • Radovi se sastoje od: građevinsko obrtničkih radova i instalaterskih radova - sve opisano u Tehničkoj specifikaciji s troškovnikom, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije za nadmetanje, a nalazi se na adresi naručitelja i može se izvršiti uvid neposredno kod naručitelja - HKDM, Kurelčeva 3/1, u Zagrebu, uz najavu na broj telefona 01 4886 736; 01 4886 722 i 01 4886 734 te kontaktni e-mail hkdm@hkdm.hr
 • Dokumentacija koja se nalazi kod naručitelja: Troškovnikom su opisani gradevinsko-obrtnički radovi te opremanje prostora. Sastavni dio troškovnika su detaljne sheme, te su priloženi osnovni shematski nacrti. lzvedbeni projekt sa detaljnim nacrtima i mjerama, mikrolokacijama i ostalim potrebnim detaljima biti će osigurani na gradilištu.
 • Dokumentacija se sastoji od grupa:
  • POSTOJEĆE STANJE _ fotografije i nacrti
  • PROSTORNI PRIKAZI
  • ARHITEKTURA _ troškovnik (pdf, excel) i sheme (bravarske stavke, stolarske stavke,
   shematski nacrti_pdf)
  • ELEKTRO_ troškovnik (pdf, excel) i shematski nacrti (pdf)
  • STROJARSTVO_ troškovnik (pdf, excel) i shematski nacrti (pdf)
  • VODA I KANALIZACIJA_ troškovnik (pdf, excel) i shematski nacrti (pdf)
  • TROŠKOVNICI_ komplet excel
 • Predviđena vrijednost troškova radova: 683.000,00 kuna;
 • Ponuditelje se poziva da prije sastavljanja ponude izvrše uvid u Iokaciju. Predmet je postojeći suterenski prostor, tlocrtne površine cca 64 m2. Prostor je trenutno u funkciji poslovnog prostora — spremišta.

Početak i rok izvodenja radova:

 • Planirani početak radova je nakon sklapanja ugovora i uvodenja u posao;
 • Rok za izvodenje radova je 3 mjeseca od uvođenja u posao;
 • Rok i način dostave ponude i rok otvaranja ponude: ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu HKDM, Kurelčeva 3, Zagreb;
 • Na omotnici je ponuditelj obvezan naznačiti svoj naziv i adresu, naziv i adresu naručitelja, naziv predmeta javnog poziva i naznaku: „Ne otvaraj";
 • Rok za dostavu ponuda je: 31. siječnja Z020.

Pogledajte više ovdje!