Poštovani članovi  Hrvatske komore dentalne medicine,

Sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad doktor dentalne medicine je u obvezi predati zahtjev za obnovu Odobrenja mjesec dana prije isteka valjanog.

Zahtjev se podnosi Uredu za registraciju i licenciranje pri Hrvatskoj komori dentalne medicine, Kurelčeva 3, Zagreb.

Podsjećamo da svaki član Komore prema Pravilniku o stručnom usavršavanju člana Komore je obvezan sakupiti minimalnih 10 bodova godišnje od datuma izdavanja Odobrenja. Bodovi nisu vezani uz kalendarsku godinu, te se ne mogu prenositi.

Prije dostavljanja Zahtjeva, molimo Vas da provjerite svoje bodove na web stranici www.hkdm.hr (potrebno se prijaviti unosom imena, prezimena i ev. broja)

Obavezno priložiti:

1.     Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalni rad

2.     Izjavu o poštivanju kodeksa etike i deontologije  Hrvatske komore dentalne medicine  

3.     originalne diplome i potvrdnice sa tečajeva stručnog usavršavanja ukoliko nisu evidentirani u elektronskoj evidenciji tijekom valjanog Odobrenja za samostalni rad

4.     ostale dokumente temeljem kojih dokazujete sakupljene bodove. Sva dokumentacija mora se dostaviti u originalu ili ovjerana od javnog bilježnika.Diplome sa tečajeva (koje nisu evidentirane u elektronskoj evidenciji) moraju se dostaviti isključivo u originalu.

 

 

Pitanja vezana na obnovu odobrenja za samostalan rad:

tel: 01/4886 721, e-mail: pisarnica@hkdm.hr